Logo_FULL_GRADIENT_BLACK

Vi hjälper företag med allt som har med ekonomi att göra. Från löpande bokföring, moms, skatter och löner till skatteplanering, ägarbeskattning, koncernredovisning och generationsskiften. Vi fungerar som din externa ekonomiavdelning. Låt oss ta hand om din ekonomi så kan du fokusera på att driva och utveckla din verksamhet.

Våra tjänster

Här presenterar vi de tjänster vi erbjuder. Vissa företag anlitar oss löpande som sin externa ekonomiavdelning medan andra företag köper enstaka tjänster från oss vid behov.
Är du intresserad av någon av våra tjänster? Hör av dig så berättar vi mer om hur ett samarbete med oss fungerar!

 

 

 

Basekonomi

Vår mest efterfrågade tjänst är basekonomi, det vill säga löpande hantering av våra kunders ekonomiska transaktioner så som bokföring, moms, skattedeklarationer och löner. Vi sitter gärna på plats hos våra kunder och jobbar för att finnas nära och lära känna verksamheten. Om vi inte kan sitta hos er, löser vi det självklart ändå. För att vara så flexibla som möjligt jobbar vi till stor del digitalt och lägger upp de systemstöd och program som behövs. Alla är olika och vi sätter upp den lösning som passar för just er.

 

Bokslut

Varje räkenskapsår ska avslutas med ett bokslut, vare sig företaget bedrivs som aktiebolag, enskild firma eller i annan företagsform. För de kunder vi jobbar med löpande under året sker bokslutsarbetet integrerat eftersom. För de kunder som sköter sin bokföring själv under året kommer vi in som en hjälpande hand när det är dags för bokslutsarbetet. Hur mycket arbete som krävs i samband med bokslutet varierar. Vissa har en enkel verksamhet och därmed inte ett så komplicerat bokslut medan andra har mer komplicerade värderings- och periodiseringsfrågor. Vi startar alltid med ett förutsättningslöst möte för att se vilket behov just ert företag har.

 

 

Analys

Att analysera ett företags verksamhet är en av de roligaste delarna i vårt arbete. Då tittar vi på hur det gått för företaget och varför. Vad som fungerat bra och mindre bra. Om det är något vi borde göra annorlunda för att det ska gå bättre under kommande period. Analysen gör vi månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis – helt efter kundens önskemål. Om inget är överenskommet gör vi en analys per år, vid genomgången av årsbokslutet.

 

Koncernredovisning

Om företaget ingår i en koncern kan man behöva upprätta en koncernredovisning. Vill man se alla sina företag i ett samlat perspektiv kan det vara idé att upprätta en koncernredovisning även om reglerna inte kräver det. Vi hjälper gärna till med detta.

 

Årsredovisning

När bokslutet är färdigställt ska det för aktiebolag och ekonomiska föreningar presenteras i en årsredovisning. Vi upprättar årsredovisningar för både små (K2) och stora (K3) företag. Har företaget revision sköter vi oftast leverans och kontakt med företagets revisionsbyrå samt säkerställer att rapportering sker till Bolagsverket.

Deklarationer

Efter att bokslutet är upprättat så ska företagets resultat beskattas. Det görs i den årliga deklarationen till Skatteverket. Sättet att deklarera skiljer sig lite åt beroende på vilken bolagsform det är. Vi hjälper till att upprätta inkomstdeklarationer för alla typer av företagsformer. Vi biträder även vid upprättande av privata deklarationer.

Generationsskiften

När ett företag ska övertas av nästa generation krävs planering för hur och när det ska genomföras. Det kan exempelvis finnas syskon som ska lösas ut ur företaget och eller så ska kanske företaget drivas vidare av flera personer. Frågorna är ofta många och av olika svårighetsgrad. Vi kan finnas med som stöd under både planeringen och övertagningsprocessen. I de fall ni behöver juridisk rådgivning i frågor där vi inte räcker till, ser vi till att ta in rätt kompetens.

Skatteplanering

Skatteplanering är ett laddat ord som av många förknippas med fusk. För oss innebär skatteplanering att man utifrån de skatteregler som finns planerar så att man betalar RÄTT skatt. Som företagare kan det kännas svårt och tidskrävande att sätta sig in i alla skatteregler. Vi vet vad som gäller och hjälper er med detta.

Ägarbeskattning

Som ägare till ett företag har man ofta möjlighet att välja om man vill ta ut sin ersättning ur företaget som lön, utdelning eller kanske spara till senare. Alla företagare har nytta av att gå igenom och planera detta, då valen man gör kan ge effekter på så många olika plan. Genom att vi arbetar nära våra kunder och oftast känner både ägaren och verksamheten kan vi se till helheten när vi ger råd kring detta. Vi har lång erfarenhet inom detta område och hjälper er gärna.

Rapportering

Det finns tillfällen när företagare behöver redovisa hur det går för företaget. Det kan handla om möten med företagets ägare eller styrelse, med ledningsgruppen eller personalen. Olika mottagare kräver ofta olika innehåll i rapporterna. Här kan vi vara ett bollplank kring vad som bör tas fram samt hur det kan presenteras. Beroende på ert behov tar vi fram relevanta rapporter. Vi kan även vara behjälplig i själva presentationen. 

Budget

När ett företag ska startas upp eller behöver låna pengar efterfrågar banken eller låneinstitutet ofta en budget. Då en budget är en ”kvalificerad gissning” om framtiden är det bra att lyssna på flera personer som känner till verksamheten för att få med alla tänkbara scenarier. Vi kan fungera som ett av dessa bollplank och bistå med våra erfarenheter. Givetvis hjälper vi också till att upprätta budgeten om ni önskar det.

Organisationsförändringar

Företag går igenom många olika faser under sin livscykel. Verksamhetens inriktning förändras. Nya produkter och tjänster ser dagens ljus. Nya marknader bearbetas. Dotterbolag bildas. Nyckelpersoner slutar. Den vanligaste organisationsförändringen vi möter är när ägare i ett bolag behöver starta upp ytterligare bolag och har funderingar kring hur det ska struktureras. Vi bistår gärna med rådgivning när ert företaget genomgår någon form av förändring. Vi kan också hjälpa till att sätta upp en helt ny eller en tillfällig ekonomifunktion på företaget, samt även vara en del av den om ni önskar.

 

Likviditetsplanering

Att företaget har pengar i kassan och kan betala sina skulder är A och O. För att säkerställa detta är det bra att göra en likviditetsbudget för året där man för in planerade intäkter och kostnader varje månad. Det är också viktigt att ligga i fas med bokföringen så att den stämmer överens med verkligheten. Om företaget trots det hamnar i likviditetsbrist är det viktigt att följa företagets ekonomiska utveckling. Genom en nära dialog och digitala verktyg kan vi snabbt och enkelt bistå våra kunder med effektiv likviditetsplanering.

"Hyr en ekonom"

Ibland uppstår ett tillfälligt behov av personal på ett företag. Det kan handla om att täcka upp under en längre sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Eftersom vi är flera på företaget med olika kompetenser kan man hyra in just den kompetens man är i behov av. Det kan vara allt från administrativa kontorssysslor, ekonomiarbeten, personal- och lönehandläggning till controllerfunktion.

Projekt

Om du planerar ett kundevenemang, företagsflytt eller andra typer av projekt som behöver en projektledare. Då är Veronica rätt person att kontakta. Hon är en fena på att planera, fixa och få saker gjorda.

 

Logo_FULL_GRADIENT_BLACK

Har du koll på bolagets

Hör av dig till oss

Så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser om vi trivs ihop.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.
Please check this field.